top of page

醫生團隊

首頁 > 關於我們 > 醫生團隊

銅鑼灣分店

蔡日生醫生 Dr. Tsoi Yat Sang

香港中文大學內外全科醫學士 / MB ChB (CUHK) [1999]

香港中文大學內科醫學文憑 / Dip Med (CUHK) [2005]

香港中文大學婦女健康理學碩士 / MScWHS (CUHK) [2007]

香港中文大學男性健康文憑 / DIPMEN(CUHK) [2008]

旺角分店

黃雪盈醫生 Dr. WONG Suet Ying

香港中文大學內外全科醫學士 / MB ChB (CUHK) [2018]

bottom of page